• galerie_008
  • galerie_009
  • galerie_010
  • galerie_011
  • galerie_012
  • galerie_013
  • galerie_014

Zákonný podklad vyšetření řidičů

Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

§87a

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

1.

a) Držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg.

b) Držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

2. Dopravě psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

3. Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d.

4. Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.